​​

ស្ថានភាព​ក្តី​នៃ​អតីត​មេដឹកនាំ​ខ្មែរ​ក្រហម នៅ​ឯ​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា(អ.វ.ត.ក)