"សំចត" កម្មវិធី​ចត​យានជំនិះ​ចល័ត​នឹង​ត្រូវ​ដាក់​ដំណើរការ​សាកល្បង​នៅ​ពីរ​ខែ​ខាងមុខ

ពួកគេ​សង្ឃឹម​ថា បន្ទាប់ពី​កម្មវិធី​នេះ​ដាក់​ដំណើរការ នឹង​អាច​ជួយ​ដល់​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក និង​ទូទាត់​ថ្លៃ​សេវា​ចត​យានជំនិះ កាន់តែ​ងាយស្រួល​ជាង​មុន និង​ជា​ការ​រួមចំណែក​មួយ​ក្នុង​ការ​ជំរុញ​វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា​ឱ្យ​រីកចម្រើន​ទៅ​មុខ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល