នាទីស្ត្រី

ក្រប​សៀវភៅ​ច្បាប់​ស្ដីពី ការ​ទប់ស្កាត់​អំពើ​ហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ និង​កិច្ច​ការពារ​ជន​រងគ្រោះ។ Screenshot

ក្រុម​សង្គម​ស៊ីវិល​ស្នើសុំ​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការ​ទប់ស្កាត់​អំពើ​ហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ​និង​កិច្ច​ការពារ​ជន​រងគ្រោះ

ក្រុម​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ធ្វើ​ការងារ​លើក​ស្ទួយ​សិទ្ធិ​ស្ត្រី ចាប់​ផ្ដើម​ពិភាក្សា​ពី​ការ​ស្នើសុំ​កែប្រែ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការ​ទប់ស្កាត់​អំពើ​ហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ នៅ​ក្រោយ​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​នេះ​បាន​រយៈពេល​ជិត ១២​ឆ្នាំ​កន្លង​ទៅ។ ក្រុម​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​មើល​ឃើញ​ថា ច្បាប់​ដែល​កំពុង​អនុវត្ត​នៅ​មាន​ចំណុច​ខ្វះខាត​ក្នុង​ការ​ធានា​ការពារ​ស្ត្រី និង​កុមារ​ពី​ភាព​រងគ្រោះ​ដោយ​អំពើ​ហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ។

ព័ត៌មានខ្លី

គេហទំព័រ​ទាំងមូល