វិធានការ​ដែល​អាច​កាត់បន្ថយ​ការ​រំលោភ​ផ្លូវ​ភេទ ដែល​កើតឡើង​ក្នុង​រង្វង់​គ្រួសារ

អ្នកការពារ​សិទ្ធិមនុស្ស​ណែនាំ​វិធានការ​មួយ​ចំនួន ដែល​អាច​ទប់ស្កាត់​ករណី​រំលោភ​ផ្លូវ​ភេទ​បង្ក​ដោយ​សាច់ញាតិ​អាច​ទប់​ស្កាត់​បាន។ តើ​អ្វីខ្លះ​ជា​វិធានការ ដែល​អាច​កាត់បន្ថយ​អំពើ​រំលោភ​ផ្លូវ​ភេទ ដែល​កើតឡើង​ក្នុង​រង្វង់​គ្រួសារ​បាន?

មើលព័ត៌មានចាស់ៗ >>