នាទីស្ត្រី

ស្ត្រី​ពី​អង្គការ មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិមនុស្ស សហជីព និង​អ្នក​លក់​ដូរ​តាម​ដង​ផ្លូវ និង​សហគមន៍​ដីធ្លី ២១ ស្ថាប័ន រៀបចំ​យុទ្ធនាការ​ធ្វើ ១៦ថ្ងៃដើម្បី​រួម​គ្នា​បញ្ឈប់​អំពើ​ហិង្សា លើ​ស្ត្រី ផ្អែក​លើ​យេនឌ័រ​ក្នុង​ពិភព​ការងារ ថ្ងៃ​ទី១ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩។

បញ្ហា​អាទិភាព ១១ ចំណុច​ដើម្បី​បញ្ឈប់​អំពើ​ហិង្សា​ផ្អែក​លើ​យេនឌ័រ ត្រូវ​បាន​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល ស្នើ​រដ្ឋាភិបាល​ជា​ថ្មី​ឲ្យ​ដោះ​ស្រាយ​ចាំបាច់ និង​ជា​បន្ទាន់

បញ្ហា​អាទិភាព ១១ ចំណុច ដើម្បី​បញ្ឈប់​អំពើ​ហិង្សា​ផ្អែក​លើ​យេនឌ័រ ត្រូវ​បាន​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល និង​សហជីព​ចំនួន ២១ ស្ថាប័ន​ បាន​ដាក់​ស្នើ​ជា​ថ្មី ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល ​ដោះស្រាយ​ជា​ចាំបាច់ និង​ជា​បន្ទាន់ ក្រោយ​សំណើ​នេះ ត្រូវ​បាន​ដាក់​ស្នើ​ជិត​មួយ​ឆ្នាំ​ទៅ​ហើយ នៅ​តែ​មិន​ទាន់​មាន​ការ​ឆ្លើយ​តប។

ព័ត៌មានខ្លី

គេហទំព័រ​ទាំងមូល