នាទីស្ត្រី

កញ្ញា ភោគ រ៉ានី ជា​ស្ត្រី​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​ព្នង​មក​ពី​ខេត្ត​រតនគិរី ជា​នារី​ម្នាក់​ក្នុង​ក្រុម​យុវជន ដែល​ចូលរួម​បណ្ដុះបណ្ដាល​យុវជន នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​បុប្ផា​ណា ដើម្បី​ផលិត​ភាពយន្ត​ឯកសារ​ពី​បញ្ហា​របស់​ស្ត្រី​ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច ដែល​កំពុង​ជួប​ប្រទះ។

ក្រុម​យុវជន​ចូលរួម​ផលិត​ភាពយន្ត​ឯកសារ​ពី​ស្ត្រី​ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច

សមាគម​ជំនាញ​ខាង​ផលិត​ស្រាវជ្រាវ​តម្កល់​ឯកសារ​សោត​ទស្សន៍ ឬ​មជ្ឈមណ្ឌល​បុប្ផា​ណា កំពុង​បណ្ដុះបណ្ដាល​យុវជន​មួយ​ក្រុម ដើម្បី​ផលិត​ភាពយន្ត​ឯកសារ​ពី​បញ្ហា​របស់​ស្ត្រី​ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច ដែល​កំពុង​ជួប​ប្រទះ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល