នាទីស្ត្រី

សិស្សនៅ​វិទ្យាល័យបាគងមុនមានវិបត្តិកូវីដ-១៩

សង្គម​ស៊ីវិល​បារម្ភថា​ក្មេងស្រី​ជាច្រើន​នៅ​ជនបទ​នឹង​បោះបង់​ការសិក្សា​ដោយសារ​វិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩

អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ធ្វើ​ការងារ​ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ​បារម្ភ​ថា​វិបត្ត​ជំងឺ​កូវីដ-១៩​នឹង​បង្កផលប៉ះពាល់​ខ្លាំង​ទៅលើ​ការសិក្សា​របស់​ក្មេងស្រី ដែល​រស់នៅ​ទីជនបទ។ ពួកគេ​ថា​ការបោះបង់ចោល​ការសិក្សា​របស់​ក្មេងស្រី អាចនឹង​កើនឡើង​នៅពេល ដែល​គ្រួសារ​របស់​ពួកគេ​ជួប​ការលំបាក​កាន់តែខ្លាំង​ផ្នែក​ជីវភាព។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល