វីដេអូ

សាលាក្ដី​ខ្មែរក្រហម​បញ្ចាំង​វីដេអូ​អំពី​ប្រវត្តិ​ស្នេហា​​ក្នុង​សម័យ​ខ្មែរ​ក្រហម

2017-08-11

សាលាក្ដី​ខ្មែរក្រហម​បញ្ចាំង​វីដេអូ​អំពី​ប្រវត្តិ​ស្នេហា​​ក្នុង​សម័យ​ខ្មែរ​ក្រហម

ពាក្យ​គន្លឹះ

ព័ត៌មាន (1)
  • បោះពុម្ព
  • ចែករំលែក
  • អ៊ីម៉ែល

Bunthy

ពី Canada

If you just listening, watching the story above, it's sad I went through all of that 10 people in my family I'm the only one who still alive . If we go back to that story the woman used to live in France and came back to Cambodia, had a job during Lon Nol regime and the man work with Khmer rouge as a leader or top people too. This is my opinion they both can be connection together very good during the war ( Lon Nol & Khmer rouge ) they both one outside one inside that's what Khmer rouge call ( Arnuk knong ) some people who can report everything to outside, they maybe expect when the war over they will be good in their live , she maybe the one who bring the Khmer rouge come to attack and burned the whole my village in 1973....

Aug 13, 2017 08:50 PM

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល