វីដេអូ

អ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមមួយចំនួនរិះគន់ផែនការរបស់លោក ហ៊ុន សែន ដែលបន្តកម្ទេចអ្នកប្រឆាំង

2024-06-14

អ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមមួយចំនួនរិះគន់ផែនការរបស់លោក ហ៊ុន សែន ដែលបន្តប្រើយុទ្ធសាស្រ្តកម្ទេចអ្នកប្រឆាំង។ ពួកគេយល់ឃើញថា យុទ្ធសាស្រ្តបែបនេះ គឺជានយោបាយកំសាក ដែលបង្ហាញចេញនៅមុនខ្សែជីវិតមេដឹកនាំផ្តាច់ការអស្ដង្គត ដូចពន្លឺព្រះអាទិត្យ។ 👉 អានសេចក្ដីរាយការណ៍ពិស្ដារ៖ https://www.rfa.org/khmer/news/politics/observers-say-hun-sen-plan-to-continue-to-crack-down-on-the-opposition-is-an-illegal-act-06122024110122.html