វីដេអូ

មហាសន្និបាតលើកទី១១ របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

2022-05-07

តំណាងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម បានជួបគ្នាដើម្បីជជែកអំពើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រោម និងយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចដោយខ្លួនទៅថ្ងៃអនាគត។