ស្ថានភាព​ការគោរព​សិទ្ធិ​មនុស្ស​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា (ភាគ៣)

លោក ហាស់ សាន មាន​សេចក្តី​រាយការណ៍​អំពី​ទស្សនៈ​មន្រ្តី​រាជ​រដ្ឋាភិបាល អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល អ្នក​កាសែត ប្រជាពលរដ្ឋ និង​វិទ្យាស្ថាន​ស្រាវជ្រាវ ជុំវិញ​ស្ថានភាព​ពិត​នៃ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ជា​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល