English
ເປັນຫຍັງຈື່ງມີໂຄງການນີ້?
ນໍ້າຈືດ ກາຍເປັນຊັພຍາກອນ ທີ່ຫາຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກ ຫລາຍກວ່ານໍ້າມັນດິບ ຊໍ້າອີກ. ເໜືອໄປກວ່ານັ້ນ ມັນກໍເປັນສີ່ງທີ່ ບໍ່ສາມາດຈະຫາຫຍັງ ມາທົບແທນໄດ້ ແລະ ຍັງບໍ່ມີຕລາດຮັບຮອງ ໃນໂລກ. ໃນທະວີບ ເອເຊັຍ, ນື່ງໃນຈໍານວນຫ້າຄົນ ບໍ່ມີນໍ້າສະອາດໃຊ້. ນໍ້າສະອາດ ທີ່ແຕ່ລະຄົນ ໃນເອເຊັຍ ມີໃຊ້ຄິດສະເລັ່ຽ ແລ້ວ ບໍ່ຮອດເຄີ່ງນື່ງ ຂອງ ປະຣິມານ ທີ່ຄົນໃນໂລກມີໃຊ້, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ຊໍ້າພັດມີຫລາຍຂື້ນ ຢ່າງວ່ອງໄວ. ເມື່ອສະພາບການ ຢູ່ໃນຂັ້ນສຸກເສີນ, ກໍມີການຍົກເອົາເຫດຜົນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດ ເຫດການ ດັ່ງກ່າວ ເຊັ່ນ: ບັນຫາໂລກຮ້ອນ, ການກະສິກັມ ທີ່ຕ້ອງການນໍ້າຫລາຍ ແລະ ການຂຍາຍໂຕ ຂອງ ພົລເມືອງໃນໂລກ, ຊໍ້າບໍ່ພໍ ຍັງມີ ຄວາມຜິດພາດ ໃນດ້ານການບໍຣິຫານ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ວິທຍຸເອເຊັຍເສຣີ ທໍາການ ສໍາຣວດກວດສອບ ແລະ ຮັບຟັງຜູ້ທີ່ຮັບ ຜົນກະທົບ ຢ່າງໃກ້ຊິດ: ຊາວບ້ານ, ກຸ່ມຄົນຍ້າຍຖິ່ນ, ແລະ ຊາວກະສິກອນ.
ນໍ້າສະອາດ ໃນລາວມື້ນີ້ນໍ້າໃຊ້ ຂອງທ່ານ ເປັນແນວໃດ?
ເອົາເຣື້ອງນໍ້າຂອງທ່ານ ໃຫ້ໝູ່ຮູ້ນໍາ
ຂ່າວ
ທ່ານຮູ້ຫລືບໍ່?