ປະຈຳວັນ

ປະຊາຊົນ ພາກັນລົງ ໄປອາບໄປໃຊ້ ນໍ້າແບງ ທີ່ຕົກຢູ່ໃນສະພາບ ທີ່ ແຫ້ງຂ້ອນພື້ນ ຈາກ ທີ່ເຄີຍອຸດົມສົມສົມບູນ ຫຼາກຫຼາຍ ທັງນໍ້າ ແລະປາ

ມ.ຮຸນ ມ.ແບງ ແຫ້ງແລ້ງ ຂາດນໍ້າໃຊ້

ປະຊາຊົນ ເມືອງຮຸນ ແລະ ເມືອແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຂາດນໍ້າໃຊ້ ຍ້ອນ ພັຍແຫ້ງແລ້ງ.

ເຕັມຫນ້າ