ປະຈຳວັນ

ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນລາວ ໃນແຂວງພາກເໜືອ

ມ.ວຽງພູຄາ ຂາດອຸປກອນ ການຮຽນ

ໂຮງຮຽນ ບ້ານພູໄຊຖາ ເມືອງວຽງພູຄາ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຍັງຂາດເຂີນ ອຸປກອນ ການຮຽນ ການສອນ ຫຼາຍຢ່າງ.

ເຕັມຫນ້າ