ປວັດສາດລາວ

ປວັດສາດລາວ ບົດທີ 41

ປວັດສາດລາວ ບົດທີ 41 ໃນມື້ນີ້ ຈະໄດ້ເວົ້າເຖິງ ເຫດການ ຕອນທ້າຍ ຣັຊສມັຍ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ສຸຣິຍະວົງສາ.

ເຕັມຫນ້າ