ປວັດສາດລາວ

ປວັດສາດລາວ ບົດທີ 88

ປວັດສາດລາວ ບົດທີ 88 ຈະໄດ້ກ່າວເຖິງ ເຣຶ່ອງ: ດິນແດນລາວ ຖືກແຍກ ເປັນຄັ້ງທີ 3 ໃນປີຄຣິສຕະສັກຣາດ 1903.

ເຕັມຫນ້າ