ເຂື່ອນປາກແບງ,ປາກລາຍ ຍັງຢູ່ ໃນແຜນ

ເຂື່ອນປາກແບງ ແລະ ເຂື່ອນປາກລາຍ ຍັງຢູ່ໃນແຜນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເຖິງວ່າ ຣັຖບາລລາວ ໄດ້ປະກາດໂຈະ ການສ້າງເຂື່ອນ ອື່ນໆ ອີກກໍຕາມ.