ກອງປະຊຸມ MRC ຄັ້ງທີ່ 5 ກ່ຽວກັບໂຄງການສ້າງເຂື່ອນປາກລາຍ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ 20-21 ກັນຍາ 2018.

ກອງປະຊຸມ ຫາລື ກ່ຽວກັບ ໂຄງການເຂື່ອນປາກລາຍ

ຄນະກັມມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ ປະຊຸມຫາລື ກ່ຽວກັບໂຄງການເຂື່ອນປາກລາຍ.

ເຕັມຫນ້າ