ເຂື່ອນ 12 ແຫ່ງ ໃນຕອນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ

ການສ້າງ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ 12 ແຫ່ງ ໃນແມ່ນໍ້າຂອງ ຕອນລຸ່ມ ຢູ່ລາວ ທີ່ຢູ່ຣະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ລາວ-ໄທ ແລະ ຢູ່ກຳພູຊາ ຈະມີຜົນກະທົບ ອັນບໍ່ດີ ແນວໃດແດ່ ໃຫ້ແກ່ຂົງເຂດ ອັນອຸດົມສົມບູນ ແຫ່ງນີ້.