ການເກັບກູ້ລະເບີດ ຕົກຄ້າງໃນລາວ

ສປປ ລາວ ຈະບໍ່ສາມາດ ເກັບກູ້ ລະເບີດ ທີ່ບໍ່ທັນແຕກ ໄດ້ຕາມ ກໍານົດ ຂອງ ສົນທິສັນຍາ.

ເຕັມຫນ້າ