ລາວຈະປັບປຸງການ ສຶກສາໃນປະເທດ

ສປປລາວ ຈະປັບປຸງ ຣະບົບ ການສຶກສາ ເພຶ່ອໃຫ້ບັນລຸ ເປົ້າຫມາຍ ສຫັດສວັດ.

ເຕັມຫນ້າ