ສະພາບແວດລ້ອມ

ສະພາບແວດລ້ອມໃນ ຂ. ຊຽງຂວາງປ່ຽນແປງ

ການປ່ຽນແປງ ຂອງສະພາບ ແວດລ້ອມ ໃນແຂວງ ຊຽງຂວາງ ເກີດຈາກ ການຕັດໄມ້ ທໍາລາຍປ່າ ແລະ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ

ເຕັມຫນ້າ