ໂສເພນີຢູ່ລາວເພີ້ມຂຶ້ນ

ໃນລາວ ມີບັນຫາ ຈໍານວນ ໂສເພນີ ເພີ່ມຂຶ້ນ ນັບມື້ ຊຶ່ງສາເຫດ ກໍມາຈາກ ການພັທນາ ທີ່ບໍ່ສົມດູນ ຣະຫວ່າງ ເຂດເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ.