ຄ່າເຊົ່າບ່ອນຂາຍຂອງ ບຸນທາດຫຼວງແພງເກີນໄປ

ການເຊົ່າຫ້ອງ ຂາຍເຄື່ອງ ໃນຕລາດນັດ ບຸນນະມັສການ ພຣະທາດຫລວງ ມີຂໍ້ຂັດ ແຍ່ງກັນ.