ລາວຕ້ອງປັບປຸງ ມາຕຖານຂອງສິນຄ້າ

ສປປລາວ ຕ້ອງປັບປຸງ ມາຕຖານ ຄວາມສະອາດ ແລະ ຄວາມປອດພັຍ ຂອງສິນຄ້າ ເພຶ່ອຈະສາມາດ ເຂົ້າເປັນ ສະມາຊິກ ອົງການ ການຄ້າໂລກໄດ້.