ກັມມະກອນ

ແຮງງານຕ່າງດ້າວໃນລາວ

ຊາວລາວ ມີຄວາມຂ້ອງໃຈ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແຮງງານຕ່າງດ້າວ ໃນສປປລາວ.

ເຕັມຫນ້າ