ຈອງຂ່າວ (Podcast)

ວິທຍຸ ເອເຊັຽເສຣີ ຂອງພວກເຮົາ ມີຣາຍການ ຈອງຂ່າວ ທີ່ເອີ້ນວ່າ PODCASTING ເພື່ອໄວ້ໃຫ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຈອງເອົາຂ່າວລາວ  ປະຈຳວັນ ໄປຟັງໄດ້ ໂດຍການເອົາ ທີ່ຢູ່ດັ່ງນີ້

https://streamer1.rfaweb.org/archive/LAO/Lao_podcast.php


ໄປໃສ່ໄວ້ Podcast Software ໃນ Computer ຫລື ເຄື່ອງຫລິ້ນສຽງ MP3 Player ຂອງທ່ານ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ທຸກໆມື້ ລະບົບເຄື່ອງ Podcasts ຂອງພວກເຮົາ ກໍຈະສົ່ງຂ່າວ ປະຈຳວັນ ຂອງພວກເຮົາ ໂດຍຜ່ານທາງ Internet ໄປໃສ່ໄວ້ ໃນເຄື່ອງຫລິ້ນ Podcasting Software ໃນ Computer ຂອງທ່ານ ໂດຍທີ່ທ່ານ ບໍ່ຕ້ອງ ມາເອົາຂ່າວ ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ ທຸກໆມື້. ຫລັງຈາກນັ້ນ ທ່ານກໍສາມາດ ຟັງຂ່າວ ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ກໍ່ສາມາດຟັງ ຍາມໃດກໍໄດ້ ຕາມທີ່ຕ້ອງການ.


ໃນການຈອງເອົາຂ່າວ ຂອງ RFA ໄປຟັງ ທ່ານຈະຕ້ອງປະຕິບັດ ຕາມກົດຂອງ RFA ກະຣຸນາ ກົດປຸ່ມໃສ່ Terms of Use   ທ່ານກໍຈະຊາບ ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບກົດ ຂອງການຈອງຂ່າວ. ແລ້ວທ່ານ ຈະໄດ້ ລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມ.


ຖ້າຫາກ ທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອ ກະຣຸນາ ກົດປຸ່ມໃສ່ Need Help?   ຫລື ທ່ານຈະສົ່ງ email ຫາພວກເຮົາກໍໄດ້ ກະຣຸນາ ກົດປຸ່ມໃສ່ podcast@www.rfa.org


Podcasting ແມ່ນ ຫຍັງ?

Podcasting ແມ່ນ Program ອັນນຶ່ງ ທີ່ໃຊ້ເອົາ Audio File ສຽງທີ່ບັນທຶກໄວ້ນັ້ນ ໄປໄວ້ ໃນ Internet ເພື່ອໃຫ້ທ່ານ ໄດ້ເອົາໄປຟັງ ໃນ Computer ຫລື ເຄື່ອງຫລິ້ນສຽງ ທີ່ເອີ້ນວ່າ MP3 Player.

Podcasting ກໍບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບ ວິທຍຸ ທີ່ບ້ານຂອງທ່ານ, ຊຶ່ງທ່ານສາມາດຟັງ ສິ່ງທີ່ທ່ານ ຕ້ອງການຟັງ ແລະ ຍາມໃດກໍໄດ້ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ຢາກຟັງ.


ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

ທ່ານ ຕ້ອງການ Podcasting Software (iPodder ຫລື iTune) ໃນ Computer ຫລື MP3 Player ຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານ ບໍ່ມີ Podcasting Software ນີ້, ກະຣຸນາ ກົດປຸ່ມໃສ່ iTune ແລ້ວ ທ່ານກໍສາມາດ ເອົາ Podcasting Software ໄປໃສໄວ້ໃນ Computer ຂອງທ່ານ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງ ຈ່າຍເງິນຄ່າ Software ນີ້.