ວີດີໂອ

ການຈູດປ່າ ເພື່ອກຽມພື້ນທີ່ປູກມັນຕົ້ນ ຢູ່ເມືອງດາກຈຶງ

2024-04-02

ຊາວບ້ານ ໃນຫຼາຍບ້ານ ຢູ່ເມືອງດາກຈຶງ ແຂວງເຊກອງ ທີ່ອາໄສໃນພື້ນທີ່ເຂດພູດອຍ ດຳເນີນການຈູດໄຟເຜົາພື້ນທີ່ການກະເສດ ເພື່ອກຽມພື້ນທີ່ ສຳລັບປູກມັນຕົ້ນ ທີ່ເປັນພືດເສດຖະກິດ ສາມາດສົ່ງຂາຍໄປ ຕ່າງປະເທດ.

ເບິ່ງຫລາຍທີ່ສຸດ