ວີດີໂອ

ຊີວິດເດັກນ້ອຍບ້ານດອນ ເມືອງໂຂງ

2019-05-02

ເດັກນ້ອຍ ບ້ານດອນ ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ເຂດຊາຍແດນ ລາວ-ກັມພູຊາ, ເດັກນ້ອຍ ເຫຼົ່ານີ້ ເຕີບໃຫຍ່ ໃນຄອບຄົວ ຊາວປະມົງ ຕ້ອງເລີ້ມ ອອກຫາປາ ແຕ່ອາຍຸ 6 ປີ

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ເດັກນ້ອຍ ບ້ານດອນ ເມືອງໂຂງ

ເຕັມຫນ້າ