ວີດີໂອ

ຜູ້ໄດ້ຮັບປໂຍດຈາກ ການສ້າງ ເຂື່ອນ

2019-06-24

ການສ້າງເຂື່ອນ ແມ່ນເພື່ອຄວາມ ຕ້ອງການ ພລັງງານໄຟຟ້າ ໂດຍແທ້ຈິງ ຫຼື ເພື່ອຜົນປໂຍດ ຂອງ ຄົນບາງກຸ່ມ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ເຂື່ອນ

ເຕັມຫນ້າ