ຂ້ານ້ອຍ (I little slave): ຕອນທີ 89

ສາຣະຄະດີປະຈຳສັປດາເຮື້ອງ “ຂ້ານ້ອຍ - I little slave” ຊື່ງເປັນເຮື້ອງ ທີ່ຂຽນລົງ ໃນປື້ມແລະຈັດພີມໂດຍ Eastern Washington University Press. ໃນມື້ນີ້ແມ່ນຕອນທີ 89 ບົດທີ 16 (ພາກ 2) ເຊິງກໍເປັນຕອນ ອາວະສານຂອງ ຣາຍການດັ່ງກ່າວ. ສເນີໂດຍ : Dr. ບຸນສັງ ຄຳແກ້ວ