ແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ 01-03-2013

ການຮັກສາ ສຸຂພາບ ແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຢູ່ລາວ ຢູ່ໃນຣະດັບ ຕໍ່າຫລາຍ ຖ້າທຽບໃສ່ ປະເທດ ເພື່ອນບ້ານ ດີແຕ່ວ່າ ມີອົງການ ຈັດຕັ້ງ ສາກົນ ໃຫ້ ການຊ່ວຍເຫລືອ. ສເນີໂດຍ : ມະນີຈັນ