རྒྱ་ནག་ནས་བལ་ཡུལ་བར་གྱི་འགྲིམ་འགྲུལ་ལ་བཀག་བསྡོམས་བྱེད་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད་པ་

2016-12-25
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
kalachakra-disciple-150.jpg
kalachakra-disciple-150.jpg
Photo: RFA

རིང་མིན་གོང་ས་མཆོག་ནས་བརྩལ་རྒྱུའི་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབང་ཆེན་ཞུ་བར་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཚོ་བཀག་བསྡོམ་བྱེད་ཆེད་དུ་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནས་སྐབས་རིང་།རྒྱ་ནག་ནས་བལ་ཡུལ་བར་གྱི་འགྲིམ་འགྲུལ་ལ་བཀག་བསྡོམས་བྱེད་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད་པ་རེད་འདུག དེ་ཡང་བལ་ཡུལ་གྱི་ཉིན་རེའི་གསར་ཤོག་ཀ་ཏི་མ་གྲ་ཞེས་པ་དེའི་ནང་།སྤྱི་ཚེས་༢༤ཉིན་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་འགྲིམ་འགྲུལ་ལས་དོན་ཚན་པ་དང་།མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁང་བཅས་ལ་༢༠༡༧ལོའིསྤྱི་ཟླ་༡པའི་ཚེས་༡༠་བར་དུ་བལ་ཡུལ་དུ་འགྲིམ་འགྲུལ་བྱེད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་དང་། དེ་བཞིན་གནམ་གྲུའི་ལག་འཁྱེར་སྔོན་ནས་མངགས་པ་ཚང་མ་ཕྲལ་དུ་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་བཅུགས་དགོས་པའི་བརྡ་ཁྱབ་ཅིག་བཏང་ཡོད་ཅིང་། བལ་ཡུལ་གྱི་དཔོན་རིགས་མི་སྣ་ཞིག་གིས་རྒྱ་གཞུང་གི་ཐག་གཅོད་དེ་ནི་།གཙོ་བོ་གོང་ས་མཆོག་གི་སྤྱི་ཟླ ༡པའི་ཚེས་༣ནས་༡༤རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་གནང་རྒྱུའི་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཞུ་བར་འགྲོ་མཁན་ཚོ་བཀག་འགོག་བྱེད་རྒྱུ་ཁོ་ནའི་ཆེད་བཟོས་པ་ཤིག་ལས་།གཞན་གནད་དོན་གང་ཡང་མིན་སྟབས། བལ་ཡུལ་ནང་རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་ཚོ་སྤྱི་ཟླ་༡པའི་ཟླ་དཀྱིལ་ནས་།མུ་མཐུད་སླར་གསོ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་རེ་བ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པར་གསུངས་འདུག། རྒྱ་ནང་གི་སི་ཁྲུན་དང་མཚོ་སྔོན་ཁོངས་ཀྱི་བོད་རིག་ཚོར་རྒྱ་གཞུང་གིས་དཔོན་རིག་མི་སྣས།བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་འབྲུག་ཡུལ་བཅས་སུ་།འགྲིམ་འགྲུལ་བྱེད་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་པའི་ནན་སྐུལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་གོང་ཞུས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བརྡ་ཁྱབ་དེའི་ནང་། བལ་ཡུལ་དུ་སྔར་ས་ནས་སླེབས་ཚར་བ་ཚོ་འཕྲལ་དུ་འགྲུལ་བཞུད་མཚམས་འཇོག་བྱས་ནས་།རང་ཁྱིམ་དུ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་དགོས་པའི་ནན་བརྗོད་ཀྱང་བྱས་ཡོད་པ་རེད་འདུག། གཞན་ཡང་རྒྱ་མི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་སྣེ་ལེན་གནང་མཁན་བལ་ཡུལ་དུ་གནས་བཞུགས་འགྲིམ་འགྲུལ་ལས་ཁང་ཞིག་གི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་མཚན་ལ་།Bishwesh Shresthaཞུ་ཞིག་གིས་། ཁོང་ནས་སྤྱི་ལོ་གསར་ཚེས་ཀྱི་སྔ་ནུབ་དུ་རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་སྐོར་འགྲིམ་འགྲུལ་བཀག་བསྡོམ་གྱི་ཐག་གཅོད་་དེ་ནི་ཚབ་ཆེའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།ད་དུང་དེ་སྤྱི་ཟླ་༡པའི་ཟླ་དཀྱིལ་དུ་བཀག་བསྡོམས་དེ་རིག་མུ་མཐུད་གནས་ན། ད་ལོ་བལ་ཡུལ་གྱི་ཡུལ་སྐོར་སྣེ་ལེན་གྱི་ལས་དོན་དེ་བཀྲ་མི་ཤེས་པ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་པས། དེར་བརྟེན་བལ་ཡུལ་གཞུང་གིས་དགོས་ངེས་ཀྱི་བྱ་ཐབས་སྤྱད་ནས་གནད་དོན་དེ་གང་མགྱོགས་སེལ་ཐབ་གནང་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག།

གསར་འགོད་པ་རིག་འཛིན་

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།