ལྡི་ལི་རུ་ཤེས་རབ་ཚེ་རྡོར་ནས་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ།

ཤེས་རབ་ཚེ་རྡོར་ལགས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ཇན་ཏར་མན་ཏར་ས་གནས་སུ་དུས་ཚད་ངེས་མེད་ཀྱི་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་འགོ་འཛུགས་པ།