བོད་ཨ་མདོ་མཚོ་ལྷོ་ཕྱོགས།

རྒྱ་གཞུང་གིས་ཨ་མདོ་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དུ་གཏེར་ཁ་བསྔོག་བཞིན་པར་བརྟེན་ས་གནས་མང་ཚོཌ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན།།
2008-12-25
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཨ་མདོ་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དུ་གཏེར་ཁ་བསྔོག་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན་ས་གནས་མང་ཚོཌ་དཀའ་ངལ་ཕྲད་དང་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པ།
རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཨ་མདོ་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དུ་གཏེར་ཁ་བསྔོག་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན་ས་གནས་མང་ཚོཌ་དཀའ་ངལ་ཕྲད་དང་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པ།
གསར་འགོད་པ་ཀླུ་འབུམ་བཀྲ་ཤིས།

གསར་འགྱུར་ལ་གསན་རོགས་གནང་།

༄༅༎བོད་ཨ་མདོ་མཚོ་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ད་བར་ལོ་མང་རིང་གཏེར་ཁ་བསྔོག་འདོན་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པར་བརྟེན་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ཕྱུགས་ཤི་བ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ཀླུ་འབུམ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིགས་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།