དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ཚན་རིག་ལས་རིམ་གྱི་འགྲེམ་སྟོན།

བཞུཊ་སྒར་དུ་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ཚན་རིག་ལས་རིམ་གྱི་འགྲེམ་སྟོན་ཐོག་མ་དེ་དབུ་བཙུཊ་གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།
2009-06-23
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།