ºz¼-¤ºÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-hzÞ-FÛh-¿U¤-ÍP-Åm-ÅÞ-TÛü


2007.09.30

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-zÞh-¤ïh-ˆÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-ü h¤G-ÁÝGÅ-ˆÛÅ-z¸ÞP-zºÛ-ºz¼-¤-GŸÝP-GÛ-D-Gbh-hÝ-hqº-P¼-ŸÝ¤-¤ïh-ÇKôÅ-»Þ¾-hï¼-h¤PÅ-G®ô-h¼-Çtï¾-GbôP-fzÅ-GmP-¤Dm-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-hzÞ-FÛh-¿U¤-ÍP-Åm-ÅÞ-TÛ-hP-ºƒï¾-»ôh-GmÅ-±ß¾-Ç+ô¼-lô-Xï-¤±ôÅ-xôGÅ-OÛG-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅ-GmôPÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎