º²¤-JÀÛP-ŸÛ-zhïºÛ-Vïh-zÞïh-ºGô-FÛh-¤P-®¤-hGôÅü


2006-10-01
Share

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-zÞh-¤ïh-ˆÛ-¾ï-±m-mP.ü zôh-ˆÛ-hzÞ-FÛh- &G ôP-Å-M¾-z-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-GÛÅ-Í-¼ÛºÛ-mP-±ôGÅ-qºÛ-zÞh-¤ïh-ˆÛ-±ôGÅ-Vïm-ÇeïP-hÝ-º²¤-JÀÛP-ŸÛ-zhï¼-GbôP-Mã¼-zÞh-¤ïh-ˆÛ-ºGô-FÛh-¤P-®¤-hGôÅ-G¾-Vï-Ç+ô¼-HÛ-z;º-ÇÀôz-GmP-z-ÅôGÅ-ˆÛ-ºƒï¾-»ôh-GmÅ-±ß¾-DG-lô-Xï-¤±ôÅ-xôGÅ-OÛG-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅ-GmôPÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།