fm-Ím-¤Û×m-Í-¤ºÛ-OÛG-º²âGÅü


2007.06.03

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-zÞh-¤ïh-ˆÛ-¾ï-±m-mP.ü xÛ-¾ô- 1989 ¾ôºÛ-iâG-zŸÛºÛ-hôm-Aïm-‚ãP-mÅ-¾ô-Pô- 18 ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-im-ÇÀïzÅ-¾-Zï-zºÛ-Ç+zÅ-ºhÛ¼-fm-Ím-¤Û×m-Í-¤ºÛ-OÛG-º²âGÅ-ˆÛÅ-qï-TÛm-mÅ-hôm-Aïm-hïºÛ-fh-zIô-JÀïP-GÛ-¿Ëm-º²ôGÅ-zÇkÝÅ-»ôh-qºÛ-ºƒï¾-»ôh-GmÅ-±ß¾-Ç+ô¼-lô-Xï-¤±ôÅ-xôGÅ-OÛG-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅ-GmôPÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎