zôh-¼Û^-zÞïh-¯ô¤-q-qô¼-M-mG-GÛÅ-Gmôm-ÁÝ^-vôh-zŸÛm-qü


2005-04-10
Share

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-zÞh-¤ïh-ˆÛ-¾ï-±m-mP.ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¼ÛGÅ-zÞh-¤ïh-¯ô¤-q-qô-ºôÅ-¸ï¼-¾GÅ-ÅÞ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-ZïÅ-Bôm-z;ï¾-mÅ-¤Þ-¤fÞh-Gmôm-ÁÝGÅ-hP-h;º-P¾-vôh-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¾-lô-Xï-¤±ô-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-h‚ï-ŸÛz-hP-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-»ôhüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།