Í-¼Û-º±ô-‚ïh-fïzÅ-¯-±ôGÅ-qü


2007.05.31

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-zÞh-¤ïh-ˆÛ-¾ï-±m-mP.ü Í-¼Û-º±ô-‚ïh-fïzÅ-¯-±ôGÅ-qÅ-zôh-mP-yâ-GÝ-Bï-zÅÞ-¿eï-GmÅ-z®ßGÅ-bï-¤-zÞºÛ-ºyôh-zÇeïm-ŸzÅ-ŸÝ-Oæz-Vïh-Í-¼ÛºÛ-Á¼-¾ô±-wÛ¾-mP-¤-¯-º±ô¾-Oæz-ˆÛ-¤²h-ÇKô-±ôGÅ-qºÛ-fôG-lô-Xï-¤±ô-hPôÅ-ÅÞ-xÛm-bï-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-‚Å-q-ŸÛG-¾-Zm-¼ôGÅ-GmôPÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གསལ་བསྒྲགས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎