JÀâ-¤-zÅôh-m¤Å-h‚PÅ-Tmü


2007.05.20

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-zÞh-¤ïh-ˆÛ-¾ï-±m-mP.ü mÝz-xôGÅ-M¾-Dz-mP-¼ô¾-GŸÅ-ºFz-Çeôm-HÛ-¾¤-mÅ-zôh-hôm-hô-ÇoP-hP-zôh-¤Û-±ô¼-¼ôGÅ-Bô¼-¤Dô-ºhôm-‚ïh-fzÅ-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-h‚Ûm-»Þ¾-HÛ-Gbm-Çkôh-zôh-¤Û-JÀâ-¤-zÅôh-m¤Å-h‚PÅ-Tm-¾GÅ-ˆÛ-¤Û-±ï-¾ô-MãÅ-hP-ºƒï¾-»ôh-Ç+ô¼-¾-lô-Xï-¤±ôÅ-zIô-JÀïP-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅ-GmôPÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དགེ་འདུན་པ་ ༦༠ ལྷག་ལ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་འབོགས་འཇོག་མཛད་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎