ÍôÅ-‡¼ï-¾Û-»¼-zÞïh-¿Ëm-±ô^-Gż-º²â^ü


2007.05.07

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-zÞh-¤ïh-ˆÛ-¾ï-±m-mP.ü ÍôÅ-‡¼ï-¾Û-»ºÛ-mP-hÝ-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-zôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-»m-¾G-±ôGÅ-q-ŸÛG-Gż-º²âGÅ-‚Å-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¾-lô-Xï-¤±ôÅ-Å-GmÅ-±ôGÅ-G®ô-zÅôh-m¤Å-Oô¾-h;¼-hP-zIô-JÀïP-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅ-GmôPÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎