Íñ²-mh-GŸÛ-ºGôG-fzÅ-Vïh-zÞh-¤ïh-ˆÛ-fôz-fP-G¾-Vïm-qô-»Ûm-qü


2004-11-29
Share
º²¤-JÀÛP-Íñ²-ZÛm-¤ôü

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-zÞh-¤ïh-ˆÛ-¾ï-±m-mP- M¾-uÛºÛ-Íñ²-ZÛm-¤ô-hP-Zï-zºÛ-hÝÅ-Ç+zÅ-hP-zÇeàm-mÅ-zÞh-¤ïh-ˆÛ-GmÅ-zzÅ-hP-Íñ²-mh-»¤Å-ÅôGÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-hP-ºƒï¾-»ôh-GmÅ-±ß¾-DG-TÛG-lô-Xï-¤±ô-¾GÅ-ˆÛÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-»ôhüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།