zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-º²â^-hÝÅ-ˆÛ-¾ô-MãÅ-Mz-¿YôPÅü


2005-09-12
Share

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-M-mG-;Ým-JÀïP-GÛ-¾ï-±m-mP.ü Zï-ÇSôm-M-mG-hzÞÅ-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-¸ï¼-z-z®ßGÅ-mÅ-¾ô-ºDô¼-zŸÛ-zTß-ºDô¼-zºÛ-dïm-ºƒï¾-¤²h-ÇKô-G¸z-MÅ-zÇkÝÅ-q-hP-ºƒï¾-mÅ-Ç+zÅ-hïºÛ-¼P-BôP-¿YôPÅ-º²âGÅ-hÝÅ-ˆÛ-¾ô-MãÅ-Mz-¿YôPÅ-¾-¿UGÅ-¤ô-º±ôÅ-GmÅ-±ß¾-h‚ï-ŸÛz-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།