M-mG-GŸÝP-¾-&GôP-Å-¤VôG-¤W¾-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾü


2007.10.22
&G

&G

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-M-mG-;Ým-JÀïP-GÛ-¾ï-±m-mP-hÝ-Zï-V¼- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-VïÅ-¤fôºÛ-GÅï¼-HÛ-GÅ-¤-zŸïÅ-qºÛ-¤²h-ÇKôºÛ-ÇeïP-ÆÛh-º²Ûm-Ç~äÁÏ-»ÛÅ-M-mG-GŸÝP-¾- &G &GôP-Å-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-GmP-MãºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-z-ÅôGÅ-ˆÛ-fh-¿UGÅ-¤ô-º±ôÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-zÇkÝÅ-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎