ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤¼-hGG-MG-GÛ-¾Å-ºGݾü


2007.11.19
&G

&G

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-M-mG-;Ým-JÀïP-GÛ-¾ï-±m-mP.ü Zï-V¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-¸ï¼-zºÛ-mP-¾Å-‚ïh-FÛ-GTÛG-¤¼-GŸÛ-¼Û¤-¾-¤PG-GbôP-GÛÅ- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤¼-hGG-MG-GÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-qºÛ-Ç+ô¼-¾-¿UGÅ-¤ô-º±ôÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-zÇkÝÅ-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅ-GmôPÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎