zôh-ˆÛ-h¤PÅ-GŸÅ-JÀâ-¤-BÛh-‚¤Åü


2006.11.06
kyi-jam-200.jpg
q¼-hzP-BÛh-‚¤Åü

P-»Û-w-»Þ¾ü {}üüPºÛ-w-»Þ¾-GPÅ-¿YôPÅ-¤hô-Ǩh-»Ûmü ü¿Ë-um-¼Å-G¸ÛGÅ-ˆÛ-Ghݾ-ŸÛP-¼ïhü üPºÛ-w-»Þ¾-¤Gô-¾ôG-GÅï¼-d-»Ûmü üPºÛ-„À-¤-»Ûh-zŸÛm-mô¼-zÞ-»Ûmü üPºÛ-w-»Þ¾-¤fôm-z-;Ým-Ǩôm-»Ûmü üJÀÛP-Vï-Mãh-Åï¼-zºÛ-GhÝP-Mãh-¼ïhü

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-M-mG-;Ým-JÀïP-GÛ-¾ï-±m-mP.ü M-mG-GÛ-FÛm-bàºÞ-IôP-Eï¼-mP-GmÅ-Çkôh-zôh-ˆÛ-h¤PÅ-Fôh-JÀâ-¤-IGÅ-Tm-BÛh-‚¤Å-¾GÅ-mÅ-¼P-ZÛh-ˆÛ-º±ô-zºÛ-Ç+ô¼-¾-¿UGÅ-¤ô-º±ôÅ-Dô-¤ô-hP-¤Z¤-hÝ-JÀïP-¤ô¾-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎