&GôP-Å-¤VôG-Íô-ÅÛ-=Û-¾Û-»¼-VÛzÅ-zNå¼ü


2007.06.18
&G

&G

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-M-mG-;Ým-JÀïP-GÛ-¾ï-±m-mP.hÝ-Zï-V¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-M¾-z-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-Íô-ÅÛ-=Û-¾Û-»ºÛ-mP-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-hÝÅ-ÅÞ-»Þ¾-hïºÛ-ÆÛh-„Àôm-hP-¤W¾-ºyh-GmP-z¼-M-mG-GÛÅ-Pô-Lô¾-ÁÝGÅ-Vïm-qô-‚ïh-zŸÛm-q-hP-ºƒï¾-»ôh-fh-¿UGÅ-¤ô-º±ôÅ-JÀïP-¤ô¾-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎