M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-»ï¾-¤fô-ÇÀôz-bà-wïzÅ-qü


2006.04.24
yale-hu-protes-200.jpg
q¼-q-¿UGÅ-¤ô-º±ôü

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-M-mG-;Ým-JÀïP-GÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-Zï-V¼-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛm-fºô-mÅ-Í-¼Û¼-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-hÝÅ-ÅÞ-Í-¼ÛºÛ-‚P-xôGÅ-¤Pº-Çkï-Dï-mï-‡Û-;ï‡-ŸïÅ-qºÛ-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-ljm-IGÅ-Tm-HÛ-»ï¾-ÇÀôz-IÔ-Vïm-¤ôºÛ-mP-GÅÞP-zÁh-GmP-z-hP-ü Å-GmÅ-ÅÞ-wïzÅ-zÅÞ-ŸÝ-¤Dm-M-¼ÛGÅ-DG-TÛG-hP.ü hï-zŸÛm-Pô-Lô¾-‚ïh-¤Dm-zôh-¼ÛGÅ-hP-»Þ-Gݼ-ÅôGÅ-qô-ÅôGÅ-¤Û-¤P-qô-ÇÀïzÅ-»ôh-q-ºƒï¾-mÅ-¿UGÅ-¤ô-º±ôÅ-JÀïP-¤ô¾-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གསལ་བསྒྲགས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎