Gô¼-¤ô-mÅ-¿Ë-źÛ-z¼-HÛ-¿U^-¾¤-HÛ-hGï-Bômü


2005-10-24
Share

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-M-mG-;Ým-JÀïP-GÛ-¾ï-±m-mP.ü Zï-V¼-Í-¤hôºÛ-Å-DÞ¾-Gô¼-¤ô-mÅ-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-z¼-HÛ-¤hô-hzÞÅ-¿UGÅ-¾¤-¾Å-GŸÛ-¤WâG-OÛ¾-qºÛ-¤²h-ÇKô-zÇkÝÅ-»ôh-q-hP-ºƒï¾-mÅ-¤ï-ºDô¼-¿UGÅ-¾¤-hïºÛ-hGï-Bôm-fh-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço-D-ÁÅ-hP-¿Ëm-hÝ-¿UGÅ-¤ô-º±ôÅ-JÀïP-¤ô¾-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།