M-GŸÝP-Zïm-dôG-qÅ-¤P-±ô^-fôG-¤ï-¤hº-Mz-qºÛ-hôm-Aïmü


2005.12.19

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-M-mG-;Ým-JÀïP-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP.ü Zï-V¼-M-mG-;ôP-bàP-ŸÛP-Vïm-bàP-=ÛG-IôP-zl¾-mP-GŸÝP-GÛ-Zïm-dôG-¤Û-ÇoÅ-¤P-±ôGÅ-fôG-¤ï-¤hº-Mz-mÅ-h¤¼-GÅôh-hôm-Aïm-‚ãP-z-hïºÛ-fh-¿UGÅ-¤ô-º±ôÅ-GmÅ-±ß¾-JÀïP-¤ô¾-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
དཔལ་ས་སྐྱ་༧གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་མཆོག་དང་འབྲུག་གི་རྒྱལ་བོ་དང་། བཙུན་མོ་རྣམ་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎