¿U^-¾¤-HÛÅ-M-GŸÝP-zôh-mP-GÛ-z¼-GÅïP-¼ÛP-hÝ-zbP-z-¼ïhü


2005.09.26
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-M-mG-;Ým-JÀïP-GÛ-¾ï-±m-mP-hÝ-mÝz-xôGÅ-Vïh-¤DÅ-q-ŸÛG-mÅ-ƒÛÅ-qºÛ-¤ï-ºDô¼-¿UGÅ-¾¤-HÛÅ-M-GŸÝP-zôh-mP-º±ô-Çkôh-ˆÛ-z¼-GÅïP-¼ÛP-hÝ-zbP-q-¼ïh-TïÅ-qºÛ-hrh-Gb¤-hï-¿UGÅ-¤ô-º±ôÅ-MP-zÆÛPÅ-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།