&G&GôP-Å-¤VôG-GÛ-Í-¼ÛºÛ-h¤Û^-zž-Ç+Ý-±zü


2005-11-07
Share
&G &G

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-M-mG-;Ým-JÀïP-GÛ-¾ï-±m-mP-hÝ-Zï-V¼- &G &G&GôP-Å-¤VôG-GÛ-Í-¼ÛºÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-M-¼Û-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-mÅ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-GÛ-fôG-zôh-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-hP.ü &G &G&GôP-Å-¤VôG-GÛ-Í-¼ÛºÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-ÅôGÅ-ˆÛ-fh-Gž-zOGÅ-‚Å-»ôh-q-hïºÛ-Ç+ô¼-¾-¿UGÅ-¤ô-º±ôÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།