ÅÞh-ÅÛºÛ-z½‰m-ºyÛm-fôG-Ç+h-¼Û^-¿S-TߺÛ-mP-¾ô-Gż-º±¤Å-ºiÛ-ŸÝÅ-qü


2006-12-31
Share

{}ü üº²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôG-GÛ-¾ï-±m-mP.ü xÛ-¾ô- 2006 GÅÞ¼-hÝ-zŸh-qºÛ-hGº-Çeôm-dïm-ºƒï¾-HÛ-ZÛm-¤ô-hP-ÇezÅ-zÇeàm- ÅÞh-ÅÛ-z½‰m-ºyÛm-fôG-zôh-Ç+h-fï-zºÛ-º²¤-JÀÛP-GÛ-Ç+h-¼ÛGÅ-¤Û-ºi-z- 50 mP-¾ô-Gż-qºÛ-º±¤Å-ºiÛ-JÀâ-GŸÅ-MP-ÆÛP-GÛ-¾Å-¼Û¤-mP-zôh-GŸÅ-GbôP-¤Dm-n¤-JÀÛP-„Àô-zÇem-¾GÅ-ÅÞ-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-qºÛ-xÛ-¾ô-Gż-±ïÅ-ˆÛ-h¤ÛGÅ-zž-¾Å-¼Û¤-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།